Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Alles wat u wilt weten over CBS Het Palet kunt u terug vinden in onze schoolgids. 
Klik hier voor de schoolgids. 
 

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Klik hier voor het schoolplan. 
 

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. 
Klik hier voor het pestprotocol.
 

SOP (School Ondersteunings Profiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke extra ondersteuning wij als school kunnen bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en hoe de ondersteuning is georganiseerd. Klik hier voor het SOP.

Activiteitenrooster

Aan het begin van ieder schooljaar delen we een activiteitenkalender uit. 
Hierop staan allerlei activiteiten die gedurende het schooljaar (onder voorbehoud) plaats vinden op school. 
Klik hier voor het activiteitenrooster. 

Prococol regels en gedrag

Het Palet wil een school zijn waar alle kinderen op een prettige, veilige, ontspannen manier met elkaar omgaan. Om dit te bereiken is een heldere, eenduidige manier van omgaan met elkaar noodzakelijk, waarbij we ook gedragsregels met elkaar moeten afspreken. Leerkrachten en andere medewerkers geven het goede voorbeeld.

Door een pro actief beleid proberen we escalaties voor te zijn. Leerkrachten berichten ouders zoveel mogelijk direct wanneer er een vervelende situatie is voorgevallen. Meestal zorgen deze korte lijnen in communicatie dat situaties snel weer opgelost zijn.

Helaas komt het ook voor dat ongewenst gedrag minder snel opgelost is. Daarvoor hebben we een stappenplan gemaakt, waarbij het mogelijk is dat een leerling tijdelijk in een andere groep werkt. 
In extreme situaties volgen wij het Viviani protocol m.b.t. schorsen en verwijderen. Hierover kunt u meer lezen op de website van Viviani. 

Schoolveiligheidsplan

In het schoolveiligheidsplan staat beschreven hoe het veiligheidsbeleid binnen CBS Het Palet geregeld is.
Klik hier voor het schoolveiligheidsplan.