Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

 

Elke dag weer: leren, zorg en sfeer

Op Het Palet geven we kleur aan het onderwijs. De kleuren op ons palet vormen, al dan niet gemengd, de basis waaruit iets moois wordt gecreëerd. Geen dag is hetzelfde, elke dag kleuren we anders in waar het gaat om leren, zorg en sfeer.

Klik hier voor onze kernwaarden poster.

Visie

Wat is goed onderwijs? Het antwoord beweegt mee met ontwikkelingen in de samenleving en in de wereld: met het onderwijsbeleid, de wetenschap en ervaringen uit de praktijk van de school. Dat betekent dat het onderwijs steeds zal moderniseren, in alle vakken en leergebieden en dat wettelijke, landelijke leerdoelen van tijd tot tijd worden aangepast. Nieuwe inzichten over passende didactiek en pedagogiek verdienen het om in de praktijk gebruikt te worden. CBS het Palet gaat mee met de nieuwste ontwikkelingen, waarbij we altijd het kind centraal hebben staan. Onze visie is dat samenwerken altijd begint bij eigenaarschap nemen (eigen zelfstandige en actieve rol). Dit zie je niet alleen terug in het pedagogisch- en didactisch handelen binnen de school, maar ook in de teamcultuur en het leiderschap. Bij eigenaarschap ligt de nadruk op de actieve en zelfstandige rol die het individu heeft t.a.v. het zich eigen maken van kennis en vaardigheden. En bij samenwerken wordt altijd uitgegaan van ieders bijdrage in combinatie met onderlinge afstemming.

De leerlingen krijgen les vanuit leerlijnen. In deze leerlijnen staan de doelen die kinderen moeten halen. Soms hebben kinderen meer tijd nodig om de doelen te halen en soms kunnen kinderen veel sneller. In dat geval kunnen kinderen meer tijd krijgen of juist versnellen in de leerstof. We werken met de principes van coöperatief onderwijs. Eigenaarschap, samenwerken en zelfvertrouwen zijn hierbij kernbegrippen. We hechten waarde aan een duidelijke, heldere structuur voor kinderen, waarbinnen ze leren om zelf hun leerstof per week of dag te plannen, om keuzes te maken in bepaalde leerstof, te kiezen of ze beter alleen of samen aan een opdracht kunnen werken. Kinderen kunnen tijdens het werken zelf hun meest ideale werkplek zoeken. Voor de één is dit op het leerplein met meerdere kinderen en voor een ander is dit een rustig hoekje in de klas. We streven er naar dat kinderen een actief lerende houding ontwikkelen.

We volgen teamscholingen om onze manier van werken vanuit de coöperatieve gedachten steeds meer vorm te geven. We volgen scholingen op het gebied van effectieve kindgesprekken, die we verwerken in de ontwikkelingsmap van elk kind, scholingen m.b.t. effectieve instructie en scholingen gericht op het coöperatief onderwijs.

Daarnaast volgen leerkrachten regelmatig individuele scholingen gericht op persoonlijke voorkeuren.

De inzet van ons leerplein is vol in ontwikkeling. We onderzoeken hoe we de wereldoriëntatie vakken geïntegreerd kunnen aanbieden, maar ook vakken als koken, techniek en programmeren zijn in ontwikkeling waarbij onderzoekend leren een rol speelt. We vinden het vanzelfsprekend dat er veel onderwijstijd wordt gepland voor de basisvakken rekenen, taal en lezen. We vergroten de kansen van onze kinderen door instructies op maat te geven in kleine groepjes.

In onze visie hebben kinderen recht op een sociaal veilige school. Zo komen ze tot goede prestaties. We vinden een goede relatie tussen ouders en school essentieel. De school is een leer- en leefplek, waarin leerlingen, personeel en ouders samenwerken in het belang van het kind. 

We vinden een goede relatie tussen ouders en school essentieel. De school is een leer- en leefplek, waarin leerlingen, personeel en ouders samenwerken in het belang van het kind.
 

Kinderen leren en presteren naar hun eigen mogelijkheden. Bij het leren houden we er rekening mee dat geen kind gelijk is en dat we in een tijd leven waarin nieuwe ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Het leren en de zorg zal dan ook altijd in ontwikkeling zijn. Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe vaardigheden in het leerproces en in de omgang met elkaar.
 

Goede zorg voor alle kinderen in een veilige omgeving
Wij geloven dat kinderen die samen spelen en plezier maken, gemakkelijker tot leren komen. Dagelijks werken we aan een sociale, sfeervolle en veilige school. We benaderen kinderen positief, geven complimenten en belonen. Er zijn duidelijke, zichtbare regels. We werken graag samen met u als ouders omdat we samen het beste willen voor uw kind.
 

Christelijke identiteit

We zijn een christelijke school. Door de open en vriendelijke sfeer stralen we uit dat iedereen welkom is. We laten onze christelijke identiteit onder meer zien in onze dagopeningen, vieringen en omgang met elkaar. Er worden verhalen verteld uit onze methode “Kind op Maandag”. De kinderen zingen liedjes en de dag wordt geopend met een gebed. Er wordt veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar, waarbij respect en aandacht voor normen en waarden centraal staan.