Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod


Actueel en breed onderwijsaanbod

We besteden bewust veel onderwijstijd aan de ‘RTL vakken’; rekenen, taal en lezen. Door veel instructie- en verwerkingstijd hiervoor in te roosteren, vergroten de kansen voor onze leerlingen. Naast de reguliere vakken leren de kinderen ook samenwerken, gedrag, sociale vaardigheden en zelfstandigheid op een manier die past bij hun leeftijd. We werken met moderne methodes en houden vanzelfsprekend rekening met de actualiteit.

Samen spelen en leren in de voorschool en groep 1 en 2

Met de peuters en kleuters richten we ons vooral op het samen spelen en ontdekken. De verschillende hoeken in het lokaal dagen uit tot fantasie en samenspel; kinderen gaan samen op ontdekkingstocht. Door samen verhalen lezen en praten over letters en woorden, bevorderen we de taalgevoeligheid en de woordenschat.

Vanaf groep 3 werken aan de basisvaardigheden

In de groepen 3 en 4 staat het leren van de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven centraal. Als de basis in groep 3 en 4 goed is gelegd, hebben de kinderen daar veel baat bij in de andere leerjaren. We werken met moderne methodes en zorgen voor afwisseling in de lessen. We combineren het lesgeven van de leerkracht met zelfstandig werken, al dan niet met inzet van digitale middelen. De lesmethodes komen tegemoet aan de verschillende niveaus. Dit werkt zowel voor de leerlingen als leerkrachten motiverend. We dagen kinderen uit om zelf te leren en daar plezier aan te beleven.

Leren van vaardigheden voor de 21ste eeuw

Technologie heeft de manier waarop we werken en leven enorm veranderd. Er ontstaan nieuwe banen en daarbij horen ook nieuwe vaardigheden; de zogenoemde 21st century skills (vaardigheden voor de 21ste eeuw). We zijn een school in beweging en spelen in op deze ontwikkelingen en bereiden de kinderen voor op die toekomst, onder andere door structurele en doelgerichte inzet van ICT-middelen als Chromebooks en iPads. Door gedeeltelijk digitaal te werken kunnen de leerkrachten de leerlingen nog beter volgen en zorg op maat bieden.

Aandacht voor gezondheid, sport en buitenschoolse activiteiten

We maken kinderen en ouders bewust van een gezond en sportief levenspatroon, door actief deel te nemen aan initiatieven als schoolfruit, het Nationale Schoolontbijt, de Buitenlesdag en tal van buitenschools georganiseerde sport- en spelactiviteiten. We dragen actief bij aan de organisatie van activiteiten vanuit de Brede School Bargeres.

Kunst en cultuur, goed voor de algemene ontwikkeling

Kunst en cultuur is belangrijk voor de algemene ontwikkeling. De kinderen maken kennis met kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Er worden theatervoorstelling bezocht, excursies georganiseerd en exposities bezocht. Ook zijn kinderen zelf actief tijdens projectweken en de Talent Op (het) Palet middagen. Zo komen ze met veel verschillende disciplines van de kunst in aanraking.

Veilig in het verkeer

Met trots dragen we het Drents Verkeerslabel. Naast het structureel werken met een actuele verkeersmethode in alle groepen, bieden we praktische verkeersactiviteiten, voorstellingen en presentaties aan. In groep 7 doen de kinderen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Een positief, veilig en sfeervol schoolklimaat

Om een sfeervolle en veilige school te zijn en te blijven, werken we vanuit de waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Hieraan hebben we gedragsverwachtingen gekoppeld.
De methode KWINK draagt bij aan een positief schoolklimaat, de vorming van kinderen tot actieve en betrokken burgers, de vorming van een sterke groep en het voorkomen van pesten. Met deze methode werken we aan sociaal emotioneel leren.  
We hanteren een duidelijke consequentie-procedure bij herhalend negatief gedrag. Waar nodig en/of gewenst hanteren we het protocol tegen pesten. De procedure staat beschreven in onze schoolgids .