Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod


Actueel en breed onderwijsaanbod

We besteden bewust veel onderwijstijd aan de kernvakken; rekenen, taal en lezen. Door veel instructie- en verwerkingstijd hiervoor in te roosteren wordt een goede basis gelegd. Verder is er aandacht voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, gymnastiek, etc.  De kinderen krijgen Engels vanaf groep 5.
In groep 1 en 2 gebeurt het leren spelenderwijs. Het leren begrijpen met je handen is een manier om kinderen veel ervaring te laten opdoen. 

Naast de reguliere vakken leren de kinderen ook samenwerken, plannen, omgaan met uitgestelde aandacht, sociale vaardigheden en zelfstandigheid op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkeling. We werken met moderne methodes en houden vanzelfsprekend rekening met de actualiteit.

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen een eigen chromebook (volledig betaald door school). Hierop krijgen de kinderen in bepaalde vakken les, zodat ze ook goed voorbereid worden op de (digitale) toekomst. 

Samen spelen en leren in de voorschool en groep 1 en 2

Met de peuters en kleuters richten we ons vooral op het samen spelen en ontdekken. Groep 1 en 2 werken groepsoverstijgend met verschillende hoeken in verschillende lokalen. Het daagt uit tot fantasie en samenspel; kinderen gaan samen op ontdekkingstocht. Er wordt veel aandacht besteed aan het begrijpen met je handen. Door dingen te voelen, te doen en te experimenteren kom je tot leren en tot creativiteit en eigen oplossingen bedenken.
Door samen verhalen te lezen en te praten over letters en woorden, bevorderen we de taalgevoeligheid en de woordenschat.

Vanaf groep 3 werken aan de basisvaardigheden

In de groepen 3 en 4 staat het leren van de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven centraal. Als de basis in groep 3 en 4 goed is gelegd, hebben de kinderen daar veel baat bij in de andere leerjaren. We werken met moderne methodes en zorgen voor afwisseling in de lessen. Bewegend leren is een dagelijks onderdeel van de lessen. We geven instructies in kleine groepen aan alle kinderen.

Leren van vaardigheden voor de 21ste eeuw

Technologie heeft de manier waarop we werken en leven enorm veranderd. Er ontstaan nieuwe banen en daarbij horen ook nieuwe vaardigheden; de zogenoemde 21st century skills (vaardigheden voor de 21ste eeuw). We zijn een school in beweging en spelen in op deze ontwikkelingen en bereiden de kinderen voor op die toekomst, onder andere door structurele en doelgerichte inzet van ICT-middelen als Chromebooks en iPads. Door gedeeltelijk digitaal te werken kunnen de leerkrachten de leerlingen nog beter volgen en zorg op maat bieden.
We doen regelmatig mee aan projecten gericht op beroepen voor de toekomst, waarin ict een grote rol speelt. 

Aandacht voor gezondheid, sport en buitenschoolse activiteiten

We maken kinderen en ouders bewust van een gezond en sportief levenspatroon, door actief deel te nemen aan initiatieven als schoolfruit, het Nationale Schoolontbijt, de Buitenlesdag en tal van buitenschools georganiseerde sport- en spelactiviteiten. We dragen actief bij aan de organisatie van activiteiten vanuit de Brede School Bargeres. Uiteraard blijft u als ouder zelf verantwoordelijk voor wat u in de broodtrommel van uw kind stopt en wat uw kind mag trakteren. 
Voor gymnastiek hebben wij twee ervaren vakdocenten. 

Kunst en cultuur, goed voor de algemene ontwikkeling

Kunst en cultuur is belangrijk voor de algemene ontwikkeling. De kinderen maken kennis met kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Er worden theatervoorstelling bezocht, excursies georganiseerd en exposities bezocht. Ook zijn kinderen zelf actief tijdens projectweken en groepsoverstijgende talent middagen. Zo komen ze met veel verschillende disciplines van de kunst in aanraking.
Alle groepen komen  aan de beurt om voorstellingen te geven op het podium in de grote zaal. Tijdens deze TOP-middagen (Talent Op Palet) zijn ouders van harte welkom om te kijken. 

Veilig in het verkeer

Met trots dragen we het Drents Verkeerslabel. Naast het structureel werken met een actuele verkeersmethode in alle groepen, bieden we praktische verkeersactiviteiten, voorstellingen en presentaties aan. In groep 7 doen de kinderen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.
Op het kleuterplein wordt in het voorjaar van 2020 een verkeersplein aangelegd, zodat kinderen al jong geleerd wordt hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. 

Een positief, veilig en sfeervol schoolklimaat

Om een sfeervolle en veilige school te zijn en te blijven, werken we vanuit de waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Hieraan hebben we gedragsverwachtingen gekoppeld.
De methode KWINK draagt bij aan een positief schoolklimaat, de vorming van kinderen tot actieve en betrokken burgers, de vorming van een sterke groep en het voorkomen van pesten. Met deze methode werken we aan sociaal emotioneel leren.  Dagelijks besteden we aandacht aan hoe we met elkaar willen omgaan tijdens de pedagogische blokken. 
We hanteren een duidelijke consequentie-procedure bij herhalend negatief gedrag. Waar nodig en/of gewenst hanteren we het protocol tegen pesten. Beide documenten kunt u vinden op deze website onder het kopje "documenten".