Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen


Een kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Een vijfjarige leerling krijgt maximaal vijf uren per week vrijstelling. Deze regeling is bedoeld voor kinderen die de volledige schoolweek nog niet kunnen volhouden. Ook bestaat de mogelijkheid om, met toestemming van de schoolleiding, nog eens extra vijf uren vrij te krijgen.

Het kan voorkomen dat een kind om een andere reden dan ziekte niet op school kan komen. Daarvoor is de verlofregeling, die extra schoolverlof regelt. Het is een regeling waar school en ouders zich aan moeten houden.  Bij ongeoorloofd verzuim heeft de school meldingsplicht. Kijk voor meer informatie in:
Leerplichtinformatie Viviani
Schema ziekteverzuim / Protocol

Verlof in uitzonderlijke gevallen

Alle kinderen vanaf 5 jaar vallen onder de leerplichtwet. Enkel in uitzonderlijke gevallen mag de directeur van de school verlof verlenen. Deze gebeurtenissen staan nauwkeurig beschreven op de website van de onderwijsinspectie . Voor meer informatie kunt u ook bij onze directeur terecht.

Procedure met aanvraagformulier

Als u extra verlof wilt aanvragen, dan kunt u dit doen bij onze directeur. In de staander bij de keuken vindt u formulieren waarmee u het verlof kunt aanvragen. Deze aanvraag geeft u vervolgens ingevuld af op het kantoor van de directeur. U krijgt zo snel mogelijk antwoord (wij sturen de brief terug, geven hem af, of u komt gewoon even langs om hem op te halen). In geval van toestemming licht de directeur de leerkracht in.
Vanzelfsprekend zijn er situaties (bijvoorbeeld een sterfgeval) waarbij u mondeling’ verlof ‘kunt aanvragen. In dat geval geldt bovenstaande procedure niet.

Absentie

Als een kind door ziekte of andere redenen niet op school kan komen, dan horen we dat graag voor 8.15 uur van de ouders. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 0591-647653 of via de mail palet@viviani.nl. Mocht er geen bericht zijn, dan nemen we contact op met het gezin, om na te gaan waar het kind is.