Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten

Inzage in ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om de resultaten van ons onderwijs te delen met ouders, immers Samen Zijn en Maken we school! Ouders kunnen altijd inloggen in het ouderportaal en de (toets)gegevens inzien. De kinderen krijgen tweemaal per schooljaar een rapport. Op 4 momenten in het schooljaar zijn er 10-minutengesprekken, waarvoor we ouders uitnodigen om te praten over de ontwikkeling van hun kind.  Daarnaast vinden we het belangrijk om open te zijn over de eindresultaten, de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs en de resultaten van het meest recente ouderonderzoek

Resultaten en uitstroom 2017-2018

Eindtoets Route 8 in groep 8:

Jaar

Aantal

lln.

Schoolgroep

Percentage lln. gewicht

Ondergrens

Inspectie

Schoolscore

Route 8

Schoolscore na herwaardering (*)

2015-2016

26

10%

197,0

205,4

207,6

2016-2017

17 (**)

11%

196,2

213,7

n.v.t.

2017-2018

23

12%

200,6

203

 

 

groen = boven de ondergrens van de inspectie (= voldoende opbrengsten aan het eind van de basisschool)

rood = onder de ondergrens van de inspectie (= onvoldoende opbrengsten aan het eind van de basisschool)

 

(*) Schoolscore na herwaardering:      2015-2016: 3 leerlingen zie in gr. 7 of 8 zijn ingestroomd niet meegeteld (conform regelgeving).

(**) Aan de eindtoets in 2016-2017 hebben 2 leerlingen meegedaan uit groep 7, die vervroegd uitstromen naar het V.O.

 

 

Uitstroomcijfers naar het Voortgezet Onderwijs

De afgelopen 3 jaren is de uitstroom naar het VO als volgt:

 

 

PRO

LWOO

VMBO BB/KB

VMBO TL/ MAVO

MAVO/ HAVO

HAVO

HAVO/ VWO

VWO (+)

2015-2016

-

8

5

1

7

1

4

2016-2017

1

2

 

4

 

7

3

2017-2018

3

5

3

2

8

1

2

 

PRO         =  Praktijk Onderwijs

LWOO      =  Leer Weg Ondersteunend Onderwijs

VMBO      =  Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

                    Deze vorm van onderwijs kent de volgende leerwegen:

                               BB = Basisberoepsgerichte Leerweg

                               KB = Kaderberoepsgerichte Leerweg

MAVO      =  Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

HAVO      =  Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs /

VWO        =  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

 

Oudertevredenheid onderzoek (INTEGRAAL) 15-05-2017

Datum: 15 mei 2017

Deelnamepercentage: 35-40%

Resultaten (gemiddelde score op schaal van 1 – 4) per domein:

Domein Onderwijsleerproces: 18 deelvragen

-       Leefklimaat in de groep        3,5
-       Leerklimaat in de groep        3,6

-       Afstemming                             3,6

-       Leerstofaanbod                      3,5

-       Onderwijstijd                           3,7

Domein Planmatige ondersteuning: 7 deelvragen

-         Leerlingenondersteuning    3,5

Domein Schoolcultuur: 5 deelvragen

-         Leefklimaat op school           3,3

Domein Organisatiemanagement: 8 deelvragen

-       Personeel                                   3,6

-       Huisvesting/voorzieningen     3,2

Domein Imago: 7 deelvragen

-       Presentatie                                3,7

-       Resultaten onderwijs               3,7

Opmerkingen:

Geen van de 56 ‘vragen’ scoort beneden het cijfer 3 en dus zijn er op basis van het tevredenheidsonderzoek geen actiepunten.

Nadere analyse van de gescoorde vragen en de geplaatste opmerkingen levert een aantal aandachtspunten op, die vroeg of later een actie vragen, namelijk:

-      Ouders zijn tevreden over de netheid en hygiëne van de school  -   3.0

-      Ouders zijn tevreden over de inrichting van het schoolplein  -  3.0

-      Ouders zijn tevreden over de sfeer en inrichting van het schoolgebouw  -  3.1

-      Ouders zijn tevreden over hoe de kinderen op het schoolplein met elkaar 

       omgaan  –  3.1

-      Ouders zijn tevreden over de manier waarop er buiten de klas om toezicht

       op kinderen wordt gehouden  –  3.1 


Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs bezoek periodiek schoolbesturen en scholen om de dialoog aan te gaan en te zien of de school voldoet aan de regelgeving en de juiste kwaliteit biedt.