Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur

 

Ieder kind is welkom

Op Het Palet staat de zorg voor leerlingen centraal en ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom. We zien het als onze taak om iedere leerling onderwijs te bieden, dat zoveel mogelijk is afgestemd op wat hij/zij nodig heeft, zowel in pedagogisch als didactisch opzicht.
Als wij twijfels hebben of wij als school uw kind dit kunnen bieden gaan we hierover in gesprek. Als blijkt dat onze school ontoereikend is in de zorgbehoefte die uw kind nodig heeft zoeken we samen een school die dit wel kan. 

Binnen onze vereniging Viviani is de Zwaluw in Zandpol een reguliere basisschool die meer mogelijkheden heeft in de opvang van kinderen met hele specifieke onderwijsbehoeften. U kunt daar altijd vrijblijvend een kijkje gaan nemen.

De Catamaran en de Toermalijn zijn de twee basisscholen voor speciaal basisonderwijs in Emmen. 

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u meer vinden over welke extra ondersteuning we kunnen bieden en hoe dit is georganiseerd. 
Klik hier voor het SOP.

 

 

Leerstof jaarklassensysteem

Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een pedagogische groep. In ons onderwijs werken we vanuit leerlijnen (levels). De meeste leerlingen doorlopen 8 levels voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Het is mogelijk dat leerlingen sneller of langzamer door de levels gaan. Het schoolwerk wordt daar dan op aangepast. 

Kinderen die extra uitdaging verdienen, bieden we projectmatige opdrachten en Levelwerk aan in onze prismagroep.  

Elk kind in beeld

In ons leerlingvolgsysteem ParnasSys verzamelen we alle gegevens van de kinderen, hun toetsresultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.
Leerkrachten maken groepsplannen, waarin duidelijk omschreven is welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben en hoe de leerkracht deze vorm geeft binnen de groep. 

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode onafhankelijke toetsen van BOOM om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen . Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af, in november en april. Veel vaker toetsen we de aangeboden leerstof vanuit de methodes, zodat de leerkracht een goed beeld krijgt of de doelen zijn behaald en, indien nodig,  tijdig kan bijstellen. Op sociaal emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de methode "kindbegrip". Daarnaast hanteren we eigen vragenlijsten om het welzijn van kinderen in beeld te brengen. De kinderen krijgen 2x per jaar hun ontwikkelingsmap mee. Deze map is gekoppeld aan kindgesprekken. Op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, talent ontwikkeling, executieve functies en cognitie wordt deze map bij gehouden. Dit alles geeft ons een goed beeld van het functioneren van het kind op dit gebied.

Zorg voor het jonge kind

We houden de ontwikkeling van onze peuters en kleuters goed in de gaten. Ook zij worden meegenomen in het cyclische proces. We volgen de kinderen daar met het volgsysteem "mijn kleutergroep". Hierin wordt precies bijgehouden wat uw kind al beheerst en wat nog extra oefening of rijping vraagt. De ontwikkelingsmap start al in groep 1.

 

De IB-er weet alles over zorg op school

Onze intern begeleider weet alles over zorg op school. Ze weet inhoudelijk veel over gedragsproblemen, stoornissen en leerproblemen. Daarnaast coacht de ib'er leerkrachten om de juiste zorg te geven aan kinderen. Er zijn regelmatig gesprekken tussen de leerkracht en de ib'er. Soms zitten hier ook andere instanties bij. De ib'er is indien nodig of gewenst aanwezig bij oudergesprekken. De ib'er houdt zich ook bezig met het uitzetten van eigen leerlijnen voor kinderen, kindgesprekken en didactische onderzoeken. 
Onze ib'er is Jolanda de Vries.

Meldcode huiselijk geweld

 

Wij werken met de meldcode huiselijk geweld. U kunt dit document hier downloaden.