Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur


Ieder kind is welkom

Op Het Palet staat de zorg voor leerlingen centraal en ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom. We zien het als onze taak om iedere leerling onderwijs te bieden, dat zoveel mogelijk is afgestemd op wat hij/zij nodig heeft, zowel in pedagogisch als didactisch opzicht.
Als wij twijfels hebben of wij als school uw kind dit kunnen bieden gaan we hierover in gesprek. Als blijkt dat onze school ontoereikend is in de zorgbehoefte die uw kind nodig heeft zoeken we samen een school die dit wel kan. 

Binnen onze vereniging Viviani is de Zwaluw in Zandpol een reguliere basisschool die meer mogelijkheden heeft in de opvang van kinderen met hele specifieke onderwijsbehoeften. U kunt daar altijd vrijblijvend een kijkje gaan nemen.

Leerstof jaarklassensysteem

Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. In ons onderwijs hanteren we het z.g.n. leerstof jaarklassensysteem. Hierbij is de leerstof afgestemd op de gemiddelde leerling. 
Kinderen die echter passende zorg nodig hebben omdat ze moeite hebben met de leerstof krijgen, op planmatige wijze, werk op eigen niveau aangeboden. Dit heet een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierbij sluit het aangeboden werk aan op het cognitieve niveau en ontwikkeling van de leerling. 
Kinderen die extra uitdaging verdienen, bieden we projectmatige opdrachten en Levelwerk aan. Zij hebben geen OPP, maar wel een eigen planning die aan het begin van de week wordt gemaakt. Er zijn ook altijd mogelijkheden om keuzewerk te kiezen. 

Elk kind in beeld

In ons leerlingvolgsysteem ParnasSys verzamelen we alle gegevens van de kinderen, hun toetsresultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.
Leerkrachten maken groepsplannen, waarin duidelijk omschreven is welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben en hoe de leerkracht deze vorm geeft binnen de groep. 

Onderwijs dat een kind nodig heeft

Met de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem stellen we plannen op, zodat we de onderwijsbehoeften van elk kind kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat het nodig heeft. We bespreken regelmatig de resultaten en het wel en wee van een leerling binnen het team en met de ouders.

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode onafhankelijke toetsen van BOOM om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen . Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af, in november en april. Veel vaker toetsen we de aangeboden leerstof vanuit de methodes, zodat de leerkracht een goed beeld of de doelen zijn behaald en tijdig kan bijstellen. Op sociaal emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de methode ZIEN. Daarnaast hanteren we eigen vragenlijsten om het welzijn van kinderen in beeld te brengen. Dit alles geeft ons een goed beeld van het functioneren van het kind op dit gebied.

Zorg voor het jonge kind

We houden de ontwikkeling van onze peuters en kleuters goed in de gaten. Ook zij worden meegenomen in het cyclische proces. In groep 1 en 2 worden geen methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Indien nodig wordt een kind extra gescreend met de methode PRAVOO.
De leerkrachten kijken op diverse momenten in het jaar door observaties of gestelde doelen behaald zijn. 

De IB-er weet alles over zorg op school

Onze intern begeleider weet alles over zorg op school. Ze weet inhoudelijk veel over gedragsproblemen, stoornissen en leerproblemen. Daarnaast coacht de ib'er leerkrachten om de juiste zorg te geven aan kinderen. Er zijn regelmatig gesprekken tussen de leerkracht en de ib'er. Soms zitten hier ook andere instanties bij. De ib'er is indien nodig of gewenst aanwezig bij oudergesprekken.
De ib'er houdt zich ook bezig met het uitzetten van eigen leerlijnen voor kinderen, kindgesprekken en didactische onderzoeken. 

Extra aanbod en uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Naast kinderen die extra instructie nodig hebben, zijn er ook kinderen die een extra uitdagend aanbod nodig hebben. Voor meer- en hoogbegaafde kinderen maken we gebruik van Levelwerk, een totaalaanbod van verrijkende activiteiten. Deze specifieke groep leerlingen krijgen 1x per week een aparte uitleg buiten de klas van een gespecialiseerde leerkracht. Hierbij wordt de planning gemaakt voor die week. Er mogen bepaalde zaken uit het standaard lesprogramma geschrapt worden en met levelwerk worden aangevuld. 

Meldcode huiselijk geweld

Wij werken met de meldcode huiselijk geweld. U kunt dit document hier downloaden.