Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur


Ieder kind is welkom

Op Het Palet staat de zorg voor leerlingen centraal en ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom. We zien het als onze de taak om iedere leerling onderwijs te bieden, dat zoveel mogelijk is afgestemd op wat hij/zij nodig heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.

Basiswerk – Meerwerk - Keuzewerk

Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. In ons onderwijs hanteren we het principe ‘Basiswerk - Meerwerk (of remediërend werk) – Keuzewerk’. Kinderen die passende zorg nodig hebben omdat ze moeite hebben met de leerstof, krijgen op planmatige wijze werk op eigen niveau aangeboden. Kinderen die extra uitdaging verdienen, bieden we projectmatige opdrachten en Levelwerk aan. Om het leren te vieren en eigen talenten te ontplooien, mogen kinderen gedurende de week ook Keuzewerk doen.

Elk kind in beeld

In ons leerlingvolgsysteem ParnasSys verzamelen we alle gegevens van de kinderen, hun toetsresultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.

Onderwijs dat een kind nodig heeft

Met de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem stellen we plannen op, zodat we de onderwijsbehoeften van elk kind kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat het nodig heeft. We bespreken regelmatig de resultaten, binnen het team en met de ouders.

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode onafhankelijke toetsen van Cito om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af. Veel vaker toetsen we de aangeboden leerstof vanuit de methodes, zodat de leerkracht een goed beeld of de doelen zijn behaald en tijdig kan bijstellen. Op sociaal emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de methode ZIEN. Dat geeft ons een goed beeld van het functioneren van het kind op dit gebied.

Zorg voor het jonge kind

We houden de ontwikkeling van onze peuters en kleuters goed in de gaten. Ook zij worden meegenomen in het cyclische proces. Wij gebruiken de citotoets: taal voor kleuters.

De IB-er weet alles over zorg op school

Onze intern begeleider weet alles over zorg op school. Bijvoorbeeld over hoe we omgaan met dyslexie, ADHD, leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, kinderen die al verder zijn dan de rest van hun groep, maar ook over hoe we de ontwikkelingen van onze leerlingen volgen.

Extra aanbod en uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Naast kinderen die extra instructie nodig hebben, zijn er ook kinderen die een extra uitdagend aanbod nodig hebben. Voor meer- en hoogbegaafde kinderen maken we gebruik van Levelwerk, een totaalaanbod van verrijkende activiteiten. Voor deze specifieke groep leerlingen kunnen we ook een beroep doen op de expertise vanuit de Kwadraatafdeling op CBS Het Anker in Emmen.