Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ontwikkelingen


Onderwijs in ontwikkeling

Het team van Het Palet heeft de taak om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Dit gebeurt door individuele inzet, samenwerking en goed overleg. Elk jaar bekijkt het team wat er op de onderwijskundige planning komt en wat het belangrijkst is om (verder) te ontwikkelen. We kijken hierbij naar de resultaten van ons onderwijs en andere data.
Onderwijs is voortdurend in beweging en er zijn steeds nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen. Daarom hebben we oog voor verbetertrajecten en ontwikkelingspunten.

Ontwikkelpunten schooljaar 2017-2018:

 

·         Gericht werken aan resultaten Rekenen, Taal en Lezen

op basis van analyse van toetsresultaten wordt in meerdere groepen planmatig gewerkt aan verbetering van de resultaten.

·         Borging van processen en werkwijzen

- evalueren, evt. aanpassen en/of borgen van doorgaande lijn m.b.t. zelfstandig werken en uitgestelde aandacht.
- evalueren, evt. aanpassen en/of borgen van doorgaande lijn m.b.t. de kwaliteit van didactisch handelen. 
- evalueren, ect. aanpassen en/of borgen van de kwaliteitsindicator: "Het Palet een Veilige en Sfeervolle school". Onderdeel hiervan is de methode KWINK die wij inzetten voor Sociaal Emotioneel Leren.

·         Nieuwe methodes voor Engels en Geschiedenis goed invoeren

M.i.v. dit schooljaar starten we in groep 5 t/m 8 met 'Take it Easy', een digitale methode voor Engels. Daarnaast voeren we de lesmethode Blink – Geschiedenis in de groepen 5 t/m 8 in.

Invoering van een nieuwe methode betekent op Het Palet dat er structureel tijd voor gezamenlijk overleg en afstemming wordt gepland.

·         Teamleren in leerwerkgroepen

-  in de leerwerkgroep Onderbouw, waarin betreffende leerkrachten gezamenlijk leren en werken aan schoolontwikkeling, staat de vernieuwde werkwijze gericht op zelfstandigheid, zelfinitiatief, spelend en ontdekkend leren in een veilige en stimulerende omgeving centraal.

- in de leerwerkgroep Bovenbouw, waarin betreffende leerkrachten gezamenlijk leren en werken aan schoolontwikkeling, staat de creatieve ontwikkeling en eigenaarschap centraal.   

·         Schoolplanontwikkeling 2019-2023 

In dit schooljaar worden de plannen gesmeed voor de nieuwe planperiode 2019-2023. “Hoe zien wij onze school in 2023?” Als team houden we onze missie en visie tegen het licht, kijken we hoe we er nu voorstaan en maken we plannen voor de komende jaren. In dit proces betrekken we uiteraard ook de kinderen, de ouders en overige ‘partners’.